Tisztelt Lakosság!

2011. február 10-én, az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a Pályázati Felhívás a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.1.0/11 Derogációs víziközmű projektek előkészítése című konstrukcióhoz. Így Jászalsószentgyörgy településnek is lehetősége nyílott a közüzemi vízellátó rendszerük fejlesztésének megvalósítására.

A meglévő víztermelési technológia ismertetése

A település összes lakos száma: 3794 fő, csökkenő tendenciát mutat. Az ellátott lakos szám 3756 fő, melynek 99 %-a jelenleg is ivóvízhálózatra kötött, és távlatra pedig teljes ivóvíz ellátottsággal számolunk. A vízmű jelenlegi kiépítettségében engedélyezett víz kitermelésé: 361 m3/d. A kiszolgáltatott vizet mélyfúrású kutakból nyerik.
A vízműtelepen lévő I. illetve II: számú kútból a víz búvárszivattyúk segítségével (az I. számú kútban KD-38/III. típusú, a II. számú kútban H14/A/II. típusú) kerülnek a kétkörös 400 m3-es alsótárolókba egy VLV 600 gáztalanító injektúrán keresztül. Az alsótárolóból centrifugál hálózati szivattyúk nyomják a vizet a 250 m3-es víztoronyba. A víztorony típusa: H-50 Hidroglóbusz. A víztoronyból kerül a víz az elosztóhálózaton keresztül a lakossághoz. A klórozás a 400 m3-es alsótárolóban történik.

Vízellátó hálózat
A település valamennyi lakása vezetékes vízzel ellátható. A vízelosztó hálózat hossza 52,13 km, melyből 16,03 km bekötővezeték. A gerincvezetékek szinte kizárólag 80 ac. anyagúak, gyakoriak a hálózaton a csőtörések.
A település valamennyi lakása vezetékes vízzel ellátható. A vízelosztó hálózat hossza 36 km, melyből 16,1 km bekötővezeték. A gerincvezetékek szinte kizárólag 80 ac. Anyagúak, gyakoriak a hálózaton a csőtörések. Jelentős arányú az elöregedett, azbesztcement csővezeték, és helyenként acél csővezeték is van. Gyakoriak a csőtörések, az acélcsöveknél gond a vasbeoldás, ami a bakteriális fertőzés veszélyét növeli.

Fejlesztés

Kötelező távlati cél a lakosság kifogásolt vízszennyezőktől (ammónium, KOIps, nátrium) mentes, megfelelő vezetékes ivóvízzel való ellátásának biztosítása.
Tervezett kapacitás: 500 m3/nap
Tervezett technológiai sor:

  • Kutak: gáztalanítás, törésponti klórozás
  • Ammónia mentesítő reaktor, abszorbciós szűrő, utóklórozás
  • Térszinti tározó: hálózatba temetés

A max. 20% költségarány korlátnak megfelelő hálózatrekonstrukció keretében végvezetékek összekapcsolása, acél csővezetékek cseréje névleges PVC csőméretre, új szakaszoló csomópontok kiépítése hálózatmosatás érdekében tolózáraknával, új hálózat mosató csomópontok kiépítése, és a kivitelezést követő teljes hálózatmosatása tervezett.

Az előkészítő szakasz pályázata egyfordulós, lezárásához 1,5 év áll rendelkezésre. A beruházáshoz szükséges előkészítési tevékenységek elvégzésére is igényelhető volt támogatás a KEOP 7.1.0/11. Derogációs Víziközmű projektek előkészítése című konstrukció keretében. Az előkészítési tevékenységek költségének 85 %-a támogatható.

Az önkormányzat 2012. február közepén kapta meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Támogatói Okiratát, amely szerint a beruházás előkészítési feladataira nettó 19 805 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.  Az előkészítő szakasz tervezett összes nettó költsége 23 300 000 Ft. Az önkormányzatnak ehhez önerőként 3 495 000 Ft-ot kell biztosítaniuk.

Az önkormányzat európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjéről szóló rendelet alapján a Társulásnak lehetősége van pályázatot benyújtani a fenti projekt megvalósításához szükséges önerő kiegészítésére. A rendelet értelmében a Társulás által igényelhető EU Önerő Alap támogatás összege a teljes önerő mértéke.

A pályázat jelen szakaszában a következő feladatokat kell elvégezni:

  • projektmenedzsmenti feladatok a projekt előkészítő szakasza alatt;
  • közbeszerzői feladatok, amelyek kiterjednek a létesítési engedélyes terv és a kiviteli terv elkészítőjének kiválasztására, valamint a megvalósítási szakasz közbeszerzési dokumentációinak összeállítására;
  • Megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés és a megvalósítási szakaszra benyújtandó pályázat megírása;
  • kötelező pr-kommunikációs feladatok ellátása.

 

A fenti feladatokra az önkormányzati társulás társulási tanácsa kiválasztotta a legjobb árajánlatot adó vállalkozásokat. A munkálatok ezzel elindultak.

A projektmegvalósítás esetében a támogatás maximális aránya 85 %. A támogatási arány számítása a Megvalósíthatósági tanulmány részeként elkészítésre kerülő költség-haszon elemzés alapján történik. Várhatóan ezen szakaszban is rendelkezésre áll az Önerő Alap támogatása, amely a társulási sajáterőt biztosíthatja.

A megvalósulási szakasszal kapcsolatos információk
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretén belül KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás tárgyú pályázati felhívást tett közzé, melyre Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzata 2013. június 20-án pályázatot nyújtott be, amelyet a Minisztérium 2013.11.11. kelt támogatói levelében támogatásban részesítette.

A projekt főbb adatai
Támogatási Szerződés aláírása: 2014.02.06.
A projekt fizikai befejezésének időpontja: 2015.09.17.
Záró Beszámoló benyújtásának határideje: 2015.10.30.
Támogatás intenzitása: 90 %

A projekt 100%-os támogathatósága, a saját erő finanszírozásának segítése érdekében az Önkormányzat pályázatot nyújtott be BM Önerő Alap Támogatásra irányulóan, mely pozitív elbírálásban, a projekt 20 461 900 Ft önerő támogatásban részesült. A Támogatási Szerződés 2014. április 30. napján került aláírásra.

I. Jelenlegi állapot:

Vízellátó rendszer bemutatása

Vízbázis

A kitermelt hévíz /46 - 48 oC/ oldott anyag tartalma 1000 mg/l alatt van, nátrium

hidrogénkarbonátos vízjelleg mellett. Kezelési gond a vas, a mangán, az ammónia

valamint a nem túl nagy mennyiségű arzén is említésre méltó. A 100 m-es hideg

vizes kút tartalék kút, nem használjuk, vasas, mangános és agresszív vize miatt, a

vésztartalék szerepét tölti be.

Jelenlegi vízkezelési technológia és létesítmények

Kútból történő kitermelésen, gáztalanításon és fertőtlenítésen kívül egyéb vízkezelés nem

történik. A régi Zagyva-menti szűrőkutakra telepített vízellátó - kezelő rendszer

megszüntetésre került.

I. sz. kút

mélysége: 756 fm

fúrás éve: 1960.

kataszteri száma: K-20.

vízikönyvi szám: Z-537

vízhőfok 46 oC

megjegyzés: a kút az alapellátást biztosítja.

üzemben kivehető legnagyobb vízmennyiség:

Q=600 l/p, - 11,25 m leszívási szinten.

beépített szivattyú: KD-38 II.

II. sz. kút

mélysége: 100 fm

fúrás éve: 1984.

vízikönyvi száma: T-3636

vízhőfok: 14 oC.

megjegyzés: a kút melegtartalék, csak szükség esetén üzemel.

üzemben kivehető legnagyobb vízmennyiség: 600 l/p, - 24 m leszívási szinten.

beépített szivattyú: H 14/A/II

Vízkezelés berendezései

- Gáztalanító: VLV 600 típusú gáztalanító, a vízmű védőterületén lévő térszín

alatti tárolóra telepítve.

Alkalmazott vízterhelése: 600 l/p

- Klórozó berendezés: ADVENCE 201

A víztárolók

- Térszíni tároló: Kettős kör alakú tároló

belső kör = 150 m3

külső kör = 250 m3

összesen = 400 m3

- Magastároló: Hidroglóbusz /tip.: H-50/ V = 50 m3.

A vízhálózat

- A nyomócsőhálózat hossza 41 km.

Anyaga: AC, KM, PVC, KPE

Tűzcsapok száma: 63 db.

Közkifolyók száma: 16 db.

A vízmű technológiai folyamata a következő:

A vízműtelepen lévő I, illetve szükség esetén /pl. nyári csúcsfogyasztási időszak/

a II. sz. kút vize szivattyúüzem útján közvetlenül a vízműtelepen lévő kétkörös

/400 m3-es/ víztárolóba, az arra telepített VLV 600 gáztalanítón keresztül kerül.

A fertőtlenítés, csíramentesítés itt történik. Innen a szükséges behatási idő biztosítása

mellett a gépházban elhelyezett 2 db. vezérelt üzemű szivattyún keresztül a településen

lévő 50 m3-es magastárolóba /globusz/ nyomjuk a vizet.

- Átemelő szivattyúk: Patronba telepítve

GRUNDFOS SP 30/60 2 db. H = 50 m Q = 600 l/p.

GRUNDFOS SP 30/60 2 db. H = 70 m Q = 500 l/p. /hidegtartalék/

A víztermelő telep kialakítása

- A jászalsószentgyörgyi vízműtelep kialakításánál a kútból kijövő vizet a

gépházban lévő átemelő szivattyúkon keresztül szállítjuk a csőhálózatba.

A zárt technológia teszi lehetővé, hogy semmilyen szennyeződés se kerülhessen

be a vízhálózatba a víztermelő kutaknál és a hálózat különböző pontjain.

Működtetés - automatika

- Teljesen automatikus vízmű - szivattyútelep, melynek gépi berendezéseit az l db.

400 m3-es víztároló szintszabályzás útján automatikusan vezérli.

A nyomáskiegyenlítés szerepét 1 db. 50 m3-es hidroglobusz biztosítja.

II. Fejlesztési célok:

Fejlesztési cél a lakosság kifogásolt vízszennyezőktől (ammónium, KOIps, nátrium) mentes, megfelelő vezetékes ivóvízzel való ellátásának biztosítása. Tervezett kapacitás: 500 m3/nap, tervezett technológiai sor: - kutak: gáztalanítás, törésponti klórozás; - ammónia mentesítő reaktor, adszorbciós szűrő, utóklórozás; -térszinti tározó: hálózatba termelés. A max. 20 százalék költségarány korlátnak megfelelő hálózatrekonstrukció keretében végvezetékek összekapcsolása, acél csővezetékeke cseréje PVC csőméretre, új szakaszoló csomópontok kiépítése hálózatmosatás érdekében tolózáraknával, új hálózat mosató csomópontok kiépítése és a kivitelezést követő teljes hálózatmosatása tervezett.